Đối tác thực hiện PHÁP:

Đối tác thực hiện VIỆT NAM:

Ủy ban Nhân dân các quận huyện: