pan1-5a064 pan2-fea57 pan3-3d6fc

Từ khi chính phủ Việt Nam tuyên bố tiến hành chính sách “Đổi Mới” vào năm 1986, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phải đương đầu với nhiều thử thách trong lĩnh vực quản lý đô thị. Trong điều kiện tài chính và nguồn nhân lực hạn chế, Thành phố cố gắng tìm những giải pháp thích hợp để giải quyết hiện tượng đô thị hóa nhanh đến chóng mặt và những nhu cầu rất lớn về mọi mặt do :

  • Áp lực về mặt dân số đi kèm một làn sóng di dân mạnh mẽ từ nông thôn ra thành thị và sự tập trung dân cư vào một số khu vực nhất định của thành phố
  • Bối cảnh thời kỳ quá độ kinh tế (từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang một nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa) với mức độ tăng trưởng cao
  • Mong muốn nhanh chóng hiện đại hóa nền kinh tế của chính phủ

Cần có thêm điều kiện vật chất và nguồn nhân lực hỗ trợ một cách thích hợp cho ý muốn và những nỗ lực đáng kể của chính quyền địa phương. Trong định hướng đó, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ trung và cao cấp, sự trao đổi kinh nghiệm và phương pháp với nước ngoài cũng như việc nâng cao năng lực làm chủ đầu tư và quản lý dự án cho cán bộ rất cần thiết. Dự án PADDI cố gắng đáp ứng những yêu cầu này.