Từ n��m 2015, PADDI ����ã c���ng tác với CARE (Trung Tâm Châu Á nghiên cứu v��� nư���c) trong khuôn khổ dự ��n « Sông Sài Gòn : Thành phố và Dòng s��ng » dưới sự tài trợ của V��ng Auvergne-Rh��ne-Alpes. Dự án này bao g���m ba m���ng ch����nh, PADDI tham gia mảng th��� nhất c����ng Viện nghiên c���u Đông  Á (IAO):

  • Diễn biến của h��� thống thuỷ lợi ở sông Sài Gòn và mối lien h��� với sự phát triển của đô thị lớn thành Phố Hồ Chí Minh,
  • Khảo sát, phân tích hiện tr���ng ô nhiễm hiện nay,
  • Nguy c�� ngập nước

Trong khuôn khổ của dự án “Sông Sài Gòn: Th����nh ph��� và Dòng sông”, với mười năm kinh nghiệm làm việc cùng các Sở, ban, ngành liên quan về đ�� thị của Việt Nam, PADDI góp phần vào việc ��ịnh hướng những nghiên cứu c���a Trung tâm CARE, cung cấp cơ sở dữ liệu và thực hiện bản đồ. Việc hợp tác giữa hai cơ quan cũng nhằm mục ��ích r��t ngắn khoảng cách giữa khoa học xã hội và khoa học cơ bản.

Ngoài ra, PADDI mong muốn phổ biến k���t qu��� của những nghiên cứu này đến các Sở, ban, ngành của thành phố nhằm mục đích hỗ trợ ra quyết đ���nh và th���c hiện các chính sách công phù hợp.

Sự ph��t triển của Đồng b���ng S��ng Cửu Long chính là sự  c���ng sinh chặt chẽ giữa đất và nước. Hệ thống sông ngòi chằng chịt không chỉ cung cấp nguồn lợi thủy sản mà còn là đường vận tải con người và hàng hóa. Trong thế kỷ 21, s��� cân bằng tự nhiên này đã trải qua hai xáo tr���n lớn do hoạt động của con ngư���i:

Một mặt, xét trên quy mô vùng, sự phát triển của đô thị công nghiệp thành phố H��� Chí Minh (gần 10 tri���u dân), hệ thống nông nghi���p hiện đại và những công trình thủy lợi (nạo vét, rào ch���n) đã thay đổi chế độ trầm tích và chất lượng nguồn nư���c của d��ng sông.

Mặt khác, xét trên quy mô toàn cầu, ảnh hưởng của biến đổi khí h���u đã dẫn đến sự gia tăng m���c nước biển và lư���ng mưa, từ ��ó l��m tăng nguy cơ ngập lụt đô thị.

Xuất phát từ những quan sát, nh���n định này và nhằm m���c đích hiểu rõ hơn những thay ��ổi hi���n tại, cũng như đưa ra những kiến nghị cho c��c nhà quản lý, Trung tâm ch��u Á nghiên cứu về nư���c (CARE) đã được thành l�����p vào năm 2013 tại Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. CARE hướng đến việc tăng cường năng lực nghiên c���u, đào tạo nghiên c���u viên trẻ và phát triển những công cụ phù hợp cho việc giám sát m��i trường.

Để hiểu về hệ thống sông Sài Gòn và Đồng Nai cần có một cách tiếp cận khoa học toàn diện. Chính vì v���y, CARE thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghi��n cứu thuộc các chuyên ngành khác nhau. Nhiều chuyến công tác sẽ được th���c hi���n với các chuy��n gia Pháp nhằm đưa ra hiện trạng ô nhiễm ��� sông Sài Gòn và �����ng Nai.

Thông tin thêm tại: http://carerescif.hcmut.edu.vn/��

                           http://virtual-saigon.net/River/Overview