PADDI sẵn sàng nghiên cứu tất cả các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam nếu dự án nhằm mục tiêu phát trỉển kinh tế. Nói cách khác, nếu dự án cần hỗ trợ là một cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp Pháp về trung hạn.