Tại Việt Nam, PADDI hỗ trợ việc tổ chức các đoàn công tác và tổ chức các sự kiện lớn trong khuôn khổ hợp tác và tăng cường quan hệ giữa Vùng Rhône-Alpes và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là :