Publications suported by PADDI and/or IMV

Antier, G. – Những chiến lược của các vùng đô thị lớn: thách thức, quyền lực và quy hoạch [Les stratégies des grandes métropoles : Enjeux, pouvoirs et aménagements] – Hà Nội : IMV, UBND TP Hà Nội, 04/2010, 264 tr.

CANIZARES, L. (giám đốc nghiên cứu) – Dự án quy hoạch và phát triển bền vững : Phương pháp tiếp cận – Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, IMV, 2002, 70 tr.

CASTIGLIONI, F., CUSSET, J.M., GUBRY, P., Nguyen Thi Thieng, Pham Thuy Huong (dir.). – La ville vietnamienne en transition – Paris : Karthala, IMV, Paddi, 2006, 314 p.

Các thành phố đang phát triển – Hà Nội: AFD, PADDI, IMV, tháng 07/2010, 84tr.

Certu. – Giao thông công cộng đô thị ở Pháp – Hà Nội : IMV, 2006, 220 tr.

Certu, ADEME (hợp tác) – Sơ đồ liên kết địa bàn và Giao thông : Đặt vấn đề và các phương pháp – Hà Nội : IMV, 2004, 349 p.

CLEMENT, P., LANCRET, N. (chủ biên) – Hà Nội chu kỳ của những đổi thay : Hình thái kiến trúc và đô thị – Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, IMV, 2003, 245 tr.

Cling Jean-Pierre, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thị Ngọc Trâm, Razafindrakoto Mireille and Roubaud François – The Informal Sector in Vietnam, A focus on Hanoi and Ho Chi Minh City – Ha Noi : Thế Giới Editions, 2010, 254 p.

GUBRY, P., Le Thi Huong, Nguyen Thi Thieng, Pham Thuy Huong, Tran Thi Thanh Thuy, Vu Hoang Ngan (dir.) – Bouger pour vivre mieux : les mobilités intra-urbaines à Hô Chi Minh Ville et Hanoi (Viet-nam) – Hanoi : Université Nationale d’Economie, 2008, 293 p.

GUBRY, P., Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thúy Hương (chủ biên) – Dân số và phát triển ở Việt Nam – Hà Nội : Nhà xuất bản Thế giới, ILSSA, IMV, IRD, 2004, 701 tr.

Hướng dẫn quy hoạch làn đường dành cho các phương tiện giao thông công cộng – Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004, 270 tr.

LESEIGNOUX, S. – Hệ thống hành chính của Pháp trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị – Hà Nội : IMV, 2006, 50 tr.

MORAND-DEVILLER, J. – Bộ luật quy hoạch đô thị Cộng hòa Pháp – Hà Nội : IMV, 2007, 200 tr.

Nguyễn Thị Thiềng, Lê Thị Hương, Phạm Thúy Hương, Vũ Hoàng Ngân, Trần Thị Thanh Thủy, GUBRY, P. (chủ biên) – Di chuyển để sống tốt hơn : di dân nội thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (Việt Nam) – Hà Nội : Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2008, 278 tr.

Nguyễn Thị Thiềng, Phạm Thúy Hương, CASTIGLIONI, F., CUSSET J.M., GUBRY, P. (chủ biên) – Đô thị Việt Nam trong thời kỳ quá độ – Hà Nội : Nhà xuất bản Thế giới, IMV, Paddi, 2006, 324 tr.

QUERTAMP, F. – Dân cư đô thị ở Việt Nam : Định nghĩa, phân bố và phát triển trong giai đoạn từ 1979 đến 1999 – Hà Nội : IMV, 2007, 60tr.

ROULLIER, J.E. (chủ nhiệm) – Thành phố mới tại Pháp – Hà Nội : Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, IMV, 2003, 427 tr.

Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê – Khu vực kinh tế phi chính thức ở hai thành phố lớn của Việt Nam Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội : 05/2010, 304 tr.

VTGEO (CNST) – UMR CNRS-IRD “REGARDS” – Trường Đại học Bordeaux III. ROSSI, G., Phạm Văn Cự (chỉ đạo) – Atlas thông tin địa lý thành phố Hà Nội: Đô thị hóa thành phố Hà Nội – Hà Nội : Nhà xuất bản Bản đồ, 2002, 379 tr.